Registrering

Har du allerede en bruker? Logg inn.

Registrering på vegne av et firma

Når du registrerer deg på vegne av et firma, må du bruke firmaets navn og en felles e-postadresse for å få tilgang til visse produkter. Det betyr at du ikke skal registrere deg med eget navn eller en personlig e-postadresse. Ved å følge disse retningslinjene sikrer vi at kommunikasjonen og tilgangen til API-ene skjer på vegne av firmaet og ikke er knyttet til enkeltpersoner.

Information in english - Registration on behalf of a company
When registering on behalf of a company, you must use the company's name and a shared email address to access certain products. This means you should not register with your own name or a personal email address. By following these guidelines, we ensure that communication and access to the APIs occur on behalf of the company and are not tied to individuals.

Registreringsskjema

Bruksvilkår

1. Innledning

Disse bruksvilkårene regulerer bruken av data.enova.no (tjenesten). Ved å bruke tjenesten samtykker du i å følge disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse vilkårene, må du avstå fra å bruke tjenestene.

2. Lisensiering

2.1 Tilgang til tjenesten tilbys i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

2.2 Enova SF forbeholder seg retten til å endre tilgangen til tjenesten. Endringer vil annonseres til registrerte e-postadresser.

2.3 Åpne data i tjenesten er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD), med mindre annet er angitt.

3. Bruk av tjenesten

3.1 Du forplikter deg til å bruke tjenesten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, samt følgende retningslinjer:

  • Ikke lag tjenester eller nettsider basert på data fra tjenesten som fremstår som om de er laget av Enova SF.

  • Ikke misbruk tjenesten ved å utføre handlinger som kan skade eller overbelaste systemet.

  • Ikke endre eller presentere data på en slik måte at opprinnelig betydning eller mening endres.

  • Respekter begrensningene som er satt for bruk av tjenesten, inkludert forespørselsfrekvens og datakvoter.

  • Beskytt dine tilgangskoder og API-nøkler for å forhindre uautorisert tilgang til tjenesten.

3.2 Enhver bruk av tjenesten til formål som strider mot gjeldende lover eller disse bruksvilkårene vil føre til umiddelbar suspensjon av tilgangen.

3.3 Enova SF forbeholder seg retten til å overvåke og kontrollere din bruk av tjenesten for å sikre samsvar med disse vilkårene.

3.4 Dersom det skulle vise seg at data inneholder betydelig feil eller mangler forbeholder Enova SF seg retten til å be om at data det allerede er gitt tilgang til slettes.

4. Ansvarsfraskrivelse

4.1 Enova SF fraskriver seg ethvert ansvar for feil, skader eller andre konsekvenser som oppstår søm følge av bruk av dataene fra tjenesten.

4.2 Vær oppmerksom på at datasettene kan inneholde feil. Det er viktig at brukerne tar hensyn til dette når de benytter seg av informasjonen fra tjenesten.

5. Personvern

5.1 Ved å bruke tjenesten samtykker du i at Enova SF behandler dine personopplysninger i samsvar med Enova SFs personvernerklæring.

6. Endringer i bruksvilkårene

6.1 Enova SF forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst, med varsling minst 4 uker før endringene trer i kraft. Eventuelle endringer vil annonseres til registrerte e-postadresser, og vil tre i kraft umiddelbart etter utløpet av varslingsperioden. Det er brukerens ansvar å gjøre seg kjent med endringene, og fortsatt bruk av tjenesten etter at endringene har trådt i kraft, anses som aksept av de oppdaterte bruksvilkårene.

Terms of use

1. Introduction

These terms of use regulate the use of data.enova.no (the service). By using the service, you agree to abide by these terms. If you do not accept these terms, you must refrain from using the services.

2. Licensing

2.1 Access to the service is provided in accordance with the terms and conditions of this agreement.

2.2 Enova SF reserves the right to change access to the service. Changes will be announced to registered email addresses.

2.3 Open data in the service is licensed under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD), unless otherwise specified.

3. Use of the service

3.1 You commit to using the service in accordance with applicable laws and regulations, as well as the following guidelines:

  • Do not create services or websites based on data from the service that appear to be made by Enova SF.

  • Do not abuse the service by performing actions that may harm or overload the system.

  • Do not modify or present data in a way that changes the original meaning or intention.

  • Respect the limitations set for the use of the service, including request frequency and data quotas.

  • Protect your access codes and API keys to prevent unauthorized access to the service.

3.2 Any use of the service for purposes that conflict with applicable laws or these terms of use will result in immediate suspension of access.

3.3 Enova SF reserves the right to monitor and investigate your use of the service to ensure compliance with these terms.

3.4 If it turns out that data contains significant errors or omissions, Enova SF reserves the right to request that data already accessed be deleted.

4. Disclaimer

4.1 Enova SF disclaims any liability for errors, damages, or other consequences arising from the use of data from the service.

4.2 Please note that datasets may contain errors. It is important for users to consider this when using information from the service.

5. Privacy

5.1 By using the service, you consent to Enova SF processing your personal data in accordance with Enova SF's privacy policy.

6. Changes to the terms of use

6.1 Enova SF reserves the right to change these terms of use at any time, with notice at least 4 weeks before the changes take effect. Any changes will be announced to registered email addresses and will take effect immediately after the expiration of the notification period. It is the user's responsibility to become familiar with the changes, and continued use of the service after the changes have taken effect will be deemed acceptance of the updated terms of use.